------------------------------------------
  صفحه اصلی
   
تاریخچه سمنان
پست الکترونیکی
تماس با ما
English
Skip Navigation Links
اخبار و رویدادها
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>اخبار و رویدادها</h5>
مدیریت و کارکنان
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>مدیریت و کارکنان</h5>
اساتید
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>اساتید</h5>
دانشجویان
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>دانشجویان</h5>
اقدامات در حال انجام
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>اقدامات در حال انجام</h5>
درباره دانشگاه
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>درباره دانشگاه</h5>

مناقصه خرید GPR , مگنتومتر
1- جهت شرکت در مناقصه می بایست به ازای هر یک از دستگاههای مندرج در آگهی مناقصه روزنامه مبلغ 50.000.000 ریال چک تضمین شده بانکی بابت ضمانت انجام تعهد در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به همراه پیشنهاد قیمت تحویل واحد دبیرخانه دانشگاه گردد.
2-تحویل اقلام در دانشگاه آزاد اسلامی سمنان خواهد بود و تسویه حساب پس ار تائید کارشناسان مربوطه انجام خواهد شد.
3-دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
4-جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09121317157 تماس حاصل فرمائید. آدرس :سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - صندوق پستی 35145-179 کدپستی 35131-37111 تلفن 023-33654040مراجعه نمایند.

مزایده چهار دستگاه وسیله نقلیه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد تعداد چهار دستگاه وسیله نقلیه با مشخصات درج شده در جدول ذیل را به بالاترین قیمت پیشنهادی از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. لذا متقاضیان می¬توانند با در دست داشتن فیش واریزی بمبلغ 100.000 ریالی به شماره حساب 0105696821000 (شناسه 108) نزد بانک ملی وتکمیل فرم ذیل جهت شرکت در مزایده اقدام و حداکثر تا یک هفته بعد از انتشار این آگهی به همراه مدارک خواسته شده در بند سه به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند. ح 390-04/11/93

3- پیشنهاد دهنده می¬بایست یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ 10.000.000 ریال قابل وصول در یکی از شعبات بانکی سمنان بابت ودیعه شرکت درمزایده هر خودرو به انضمام یک برگ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت در پاکت دربسته با قید آدرس و تلفن تماس در روی پاکت به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند.
(از ارائه چک معمولی خودداری فرمایند)
4- ودیعه برندگان نفرات اول، دوم، سوم بعد از انتقال سند و تحویل اتومبیل به برنده مزایده مسترد خواهد شد. در صورت امتناع از تحویل اتومبیل ودیعه آنها به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.
5- تحویل خودرو پس از تنظیم سند و پرداخت کل قیمت پیشنهادی و هزینه های نقل و انتقال سند توسط خریدار خواهد بود. 6- کلیه هزینه های شماره گذاری مجدد و غیره به عهده خریدار می باشد.
7- هزینه درج آگهی به عهده خریدار می¬باشد.
8- تاریخ انقضای بیمه نامه ثالث و بدنه در جدول قید شده است.
9- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
0231-33654031

مناقصه خرید تجهیزات دوربین مداربسته
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات دوربین مداربسته به شرح ذیل که شامل بار گیری ، حمل وتخلیه در انبار مجتمع دانشگاه میباشد از طریق مناقصه اقدام نماید لذا کلیه فروشندگان محترم می توانند قیمت پیشنهادی خود را با توجه به اسناد مناقصه پیوست و با در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی ارائه و تا تاریخ 26/11/92 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند.
جهت دریافت اسناد مناقصه به صفحه اصلی سایت - بخش دانلودها مراجعه نمائید.

مناقصه خرید چیلر تراکمی و برج خنک کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد نسبت به خرید چیلر تراکمی به همراه برج خنک کننده به شرح ذیل که شامل بار گیری ، حمل وتخلیه در انبار مجتمع دانشگاه میباشد از طریق مناقصه اقدام نماید لذا کلیه فروشندگان محترم می توانند قیمت پیشنهادی خود را با توجه به اسناد منلقصه پیوست و با در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی ارائه و تا تاریخ 26/11/92 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند.
جهت دریافت اسناد مناقصه به صفحه اصلی سایت - بخش دانلودها مراجعه نمائید.

مناقصه خرید چیلر تراکمی و برج خنک کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد نسبت به خرید چیلر تراکمی به همراه برج خنک کننده به شرح ذیل که شامل بار گیری ، حمل وتخلیه در انبار مجتمع دانشگاه میباشد از طریق مناقصه اقدام نماید لذا کلیه فروشندگان محترم می توانند قیمت پیشنهادی خود را با توجه به اسناد منلقصه پیوست و با در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی ارائه و تا تاریخ 26/11/92 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند.

«اسناد و شرایط مزایده واگذاری مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به بخش خصوصی بصورت اجاره »(21-05-92)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد مهمانسرای مستقر در سایت دانشگاه را از طریق مزایده با شرایط ذیل به صورت اجاره به متقاضیان واجد شرایط بخش خصوصی واگذار نماید. لذا علاقه مندان می توانند جهت دریافت و تکمیل اسناد مزایده به دبیرخانه دانشگاه و جهت بازدید از مهمانسرا در ساعت اداری حداکثر تا تاریخ 31/05/92 اقدام نمایند.
1- مهمانسرا به ترتیب اولویت جهت اجاره به اساتید، دانشجویان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی و سایر متقاضیان با رعایت کلیه مقررات اماکن عمومی و هتلها و موارد مورد توافق مالک و طرف قرارداد می باشد.
2- دانشگاه می تواند متقاضیان اسکان را به طرف قرارداد معرفی نماید.
4- قبل از ورود مهمان به مهمانسرا الزاماً بایستی فرم فرایند پذیرش و اسکان برابر مقررات هتل داری و شرایط تعیین شده در قرارداد اجاره تکمیل گردد.
5- ناظران دانشگاه مجاز می باشند بدون هماهنگی قبلی به مهمانسرا مراجعه نموده و از کم و کیف کار بازدید و نظارت کامل داشته باشند و طرف قرارداد نیز بایستی در این خصوص همکاری کامل با دانشگاه داشته باشد.
6- دانشگاه مهمانسرا را به همراه کلیه تجهیزات منصوب، منقول و غیر منقول دراختیار طرف قرارداد گذاشته و در پایان قرارداد به همان صورت از طرف قرارداد تحویل خواهد گرفت. (البته باستثنای برخی اموالی که مربوط به مهمانسرا نمی باشد)
7- کلیه هزینه های مهمانسرا از بدو شروع به کار تا پایان قرارداد به عهده طرف قرارداد می باشد.
8- طرف قرارداد متعهد به اجرای کلیه قوانین و مقررات حاکم بر مهانسراها می باشد.
9- طرف قرارداد متعهد می باشد ضمن حفظ امکانات رفاهی موجود، در حد امکان حداکثر تلاش جهت افزایش امکانات رفاهی برای ساکنین مهمانسرا را بنماید.
10- سرپرستان و کارکنان شاغل و مقیم در مهمانسرا بایستی مورد تائید دانشگاه باشند و هر زمان که عدم صلاحیت هر یک از آنها برای دانشگاه مجوز شود با اعلام دانشگاه طرف قرارداد موظف است بلافاصله نسبت به خروج فرد مورد نظر و جایگزینی افراد دیگر صلاحیت دار اقدام نماید.
11- طرف قرارداد متعهد می¬گردد کلیه اطلاعیه های صادره از طرف دانشگاه را در محل مناسبی داخل مهمانسرا که در معرض دید کلیه مراجعین باشد نصب نماید.
12- سپرده شرکت در مزایده مهمانسرا 50.000.000 ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با اعتبار دو ماهه قابل وصول در بانک های سمنان می باشد.
13- در زمان عقد قرارداد ضمانتنامه ای به میزان 5 (پنج) درصد از کل مبلغ قرارداد و اموال تحویلی بابت حسن انجام تعهد از طرف قرارداد دریافت خواهد شد.
14- ظرفیت اسمی مهمانسرا : سوئیتهای دو نفره 38 باب و سوئیتهای 6 نفره 2 باب .
15- طرف قرارداد متعهد می¬گردد ضمن رعایت بهداشت و نظافت شایسته در مهمانسرا در نگهداری تجهیزات و ساختمان مربوطه نهایت سعی و تلاش را بنماید و در صورت بروز هرگونه خسارت مسئول جبران خواهد بود.
16- طرف قرارداد متعهد می¬گردد از بروز هرگونه اقدام خلاف قانون، اخلاق و شان دانشگاه، نزاع و یا درگیری در مهمانسرا جلوگیری نماید و در صورت رخداد مسئولیت آن را بپذیرد.
17- شرکت کننده در مزایده می تواند قبل از هر اقدامی از شرایط و موقعیت مهمانسرا بازدید بعمل آورد تا از کم و کیف کار کاملاً مطلع شود.
18- طرف قرارداد و کارکنان مهمانسرا نباید هیچگونه سوء پیشینه کیفری داشته باشند.
19- نگهداری موتورخانه و تاسیسات مکانیکی و برقی و فضای سبز مهمانسرا بعهده طرف قرارداد می¬باشد.
20- طرف قرارداد حق انتقال و واگذاری و اجاره مهمانسرا بصورت جزئی و کلی را به غیر ندارد.
21- هرگونه هزینه قانونی، بیمه ، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده بعهده طرف قرارداد می¬باشد.
22- یک راه ورود برای مراجعه عموم به مهمانسرا توسط دانشگاه طراحی و اجرا خواهد شد.
23- اجاره بها هر 6 ماه یکبار که در ابتدای هر شش ماه دریافت خواهد شد.
24- جمع آوری و حمل زباله به محل تعیین شده توسط دانشگاه به عهده طرف قرارداد می¬باشد.
25- سپرده شرکت در مزایده نفرات اول تا سوم تا تنظیم قرارداد با برنده مزایده ضبط خواهد بود و در صورت عدم مراجعه نفر اول ضمن ضبط ضمانت نامه وی از نفرات بعدی به ترتیب دعوت خواهد شد.
26- طرف قرارداد متعهد می¬باشد ساختمان و کلیه اموال منقول و غیرمنقول مهمانسرا را در یکی از شرکتهای معتبر بیمه گر، بیمه آتش سوزی و ... نماید.
27- طرف قرارداد متعهد می¬باشد کلیه ساکنین در مهمانسرا را در مقابل حوادث احتمالی بیمه مسئولیت نماید.
28- لطفاً چنانچه سوابق کاری و قرارداد یا فعالیتی مشابه داشته¬اید بهمراه مدارک مثبته آن پیوست این فرم نمایید.
29- تمام صفحات این اسناد باید به مهر و امضای شرکت کننده در مزایده برسد.
30- سایر شرایط طبق توافق و قرارداد اجاره عمل خواهد شد.
31- دانشگاه در پذیرش یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
32- انجام کلیه امور اداری و قانونی جهت اخذ مجوزهای لازم از ادارات و سازمانهای مرتبط جهت اجرای موضوع قرارداد با برنده مزایده است.
33- پرداخت کلیه هزینه¬های مربوط به آب، برق، گاز و تلفن بر عهده برنده مزایده است.
34- انجام هر گونه تبلیغات در داخل و خارج از مهمانسرا باید با تائید روابط عمومی دانشگاه صورت پذیرد.
35- هزینه¬های درج آگهی به عهده برنده مزایده می¬باشد.
36- مدارک لازم علاوه بر موضوع بندهای 12 و28 کپی شناسنامه و کارت ملی می¬باشد.

گنجایش سوئیتها--- تعداد سوئیتها--- مبلغ اجاره دریافتی پیشنهادی شما برای هر شب در هر سوئیت
سوئیتهای دو نفره --- 38 باب --- ( )ریال
سوئیتهای شش نفره --- 2 باب --- ( )ریال

فرم پیشنهاد قیمت اجاره سالانه مهمانسرا
اینجانب .......................................... ضمن مطالعه کامل و قبول شرایط واگذاری، میزان اجاره سالانه مهمانسرا را به شرح ذیل اعلام می¬نمایم.

- نام و نام خانوادگی متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی :
- نام پدر :
- شماره شناسنامه / کد ملی :
- شماره تماس (ثابت / موبایل ) :
- قیمت پیشنهادی اجاره مهمانسرا به صورت سالانه خالص :....................(ریال)
- امضاء و مهر شرکت کننده در مزایده :


مناقصه پوشش نورگیر (21/12/91)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد خرید و اجرای پوشش نورگیر ساختمان اداری جدید الاحداث خود را با مصالح از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه شرکت کنندگان محترم با در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی (بیمه –مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و ....) و با توجه به مشخصات فنی و اجرایی ذیل قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 01/02/92 به صورت لاک و مهر شده به دبیر خانه واحد تحویل نماید .
1- زیر سازی پوشش سقف از پروفیل 80 * 40 و یا در صورت کفایت 60 * 40 به همراه رنگ آمیزی به رنگ سفید .
2- پوشش از ورق پلی کربنات به ضخامت 8 میلیمتر همراه با آببندی با زهوارهای آلومینیومی و یا لاستیکی یا گالوانیزه و رنگ مورد تائید کارفرما .
3- استفاده از چسب ماستیک کاسپین جهت اطمینان کامل آببندی در محل درزها .
4- متراژ پوشش سطح نورگیر حدود 400 متر مربع می باشد .

تذکرات :
1- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار است .
2- محل اجرای کار در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان می باشد .
3- کلیه ابزار آلات جهت انجام کار بعهده پیمانکار می باشد .
4-هزینه داربست جهت اجرای کار بعهده پیمانکار می باشد .
5-کلیه عملیات اجرا میبایست مورد تایید دستگاه نظارت قرار گیرد .
6- قبل از برآورد هزینه در صورت نیاز بازدید از محل انجام پروژه توسط پیمانکار انجام پذیرد .
8- متراژ اعلام شده از طرف کارفرما تقریبی بوده و بعد از اتمام عملیات دقیقاً روی کار متر شده و بر اساس قیمت پیشنهادی پرداخت می گردد .
9- در تعیین برنده استعلام کمترین هزینه و کوتاهترین مدت زمان اجرا ملاک عمل خواهد بود .
10- دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
11- ضمانت شرکت در مناقصه ، ضمانت نامه معتبر بانکی و یا یک قطعه چک تضمین شده بانکی از یکی از بانک های معتبر در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان قابل وصول در سمنان به مبلغ 000/000/50 (پنجاه میلیون ريال) می باشد .
12- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است .
13 -قیمت های پیشنهادی مبهم و مشروط مردود شناخته خواهد شد .
14-کرایه حمل و نقل و تخلیه و بارگیری کالا به عهده برنده مناقصه است .

قیمت کل پیشنهادی بر اساس موارد فوق الذکر با در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی .................................. ریال می باشد.

نام و نام خانوادگی پیمانکار / شرکت : .................................. مهر و امضاء تعهد آور شرکت
آدرس و شماره تماس :

خرید کابل برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد نسبت به خرید کابل برق به شرح ذیل که شامل بار گیری ، حمل وتخلیه در انبار مجتمع دانشگاه میباشد از طریق مناقصه اقدام نماید لذا کلیه فروشندگان محترم می توانند قیمت پیشنهادی خود را با توجه به جدول پیوست و با در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی ارائه و تا تاریخ 19/12/91 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند. تاریخ درج : 16/12/91
1 کابل خشک 16+25*3 350 متر طول
2 کابل خشک 50+95*3 40 متر
3 کابل خشک 16+35*3 30 متر
4 کابل خشک 75+150*3 35 متر
5 کابل خشک 95+185*3 7 متر
6 کابل خشک75+120 * 3 35 متر
7 کابل خشک 300*1 300 متر
8 کابل افشان6 * 4 30 متر
9 کابل افشان 4 * 4 130متر
10 کابل افشان 4* 3 130 متر
11 کابل افشان2.5* 3 140 متر
12 کابل افشان10 * 3 60 متر
13 کابل افشان 2.5 * 4 50 متر
14 کابل افشان 1.5 * 2 100 متر
15 کابل افشان 4 * 5 100 متر
16 کابل افشان 2.5*2 200 متر
17 کابل افشان 16*4 370 متر
تذکرات :
1- کلیه کابلها می بایست از شرکتها ی تولید کننده ( البرز،کرمان ، همدان ، سیمکات ، پنجاب،سیم و کابل سمنان) باشد .
2- کلیه کابلها باید بر روی قرقره تحویل انبار دانشگاه گردد .
3- کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد .
4- دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
5- ضمانت شرکت در مناقصه ، یک قطعه چک تضمین شده بانکی از یکی از بانک های معتبردولتی در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان قابل وصول در سمنان به مبلغ 000/000/50 (پنجاه میلیون ريال) می باشد .
6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است .
7- قیمت های پیشنهادی مبهم و مشروط مردود شناخته خواهد شد .
8- محل تحویل کالا در کف انبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان می باشد .
9- کرایه حمل و نقل و تخلیه و بارگیری کالا به عهده برنده مناقصه است .
10- ارائه گواهی خرید از کارخانه سازنده در هنگام تحویل کالا به انباردار دانشگاه الزامی می باشد .
11- برنده مناقصه کسی است که ضمن رعایت کلیه شرایط مناقصه ، کمترین قیمت را دارا باشد .
12- حداکثر زمان تحویل کالا پس از اعلام از سوی کارفرما بعنوان برنده مناقصه 4 روز می باشد .
13- پیشنهاد دهنده هر دو صفحه اسناد مناقصه را مهر و امضا نموده و تحویل دبیرخانه دانشگاه نماید.
آدرس و شماره تماس شرکت کننده :
تاریخ- مهر- امضاء پیشنهاد دهنده قیمت

مزایده عمومی بخش چاپ و تکثیر و خدمات کامپیوتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد بخش چاپ و تکثیر و خدمات کامپیوتری دانشجوئی خود را بصورت اجاره به بخش خصوصی از طریق برگزاری مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مزایده حداکثر یک هفته از تاریخ درج آگهی به دفتر دبیرخانه دانشگاه به آدرس سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 0231-3354036 تماس حاصل نمایند . تاریخ درج = 27/06/91

مناقصه اجرای محوطه سازی و تعمیرات و بازسازی در ساختمانها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد اجرای محوطه سازی و تعمیرات و بازسازی در ساختمانهای خود را تا نیمه دوم سال 1391 از طریق مناقصه به پیمانکاران دارای رتبه حداقل 5 ابنیه واگذار نماید.لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر یک هفته از تاریخ درج آگهی به دفتر معاونت عمرانی دانشگاه به آدرس سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 0231-3354025 تماس حاصل نمایند . تاریخ درج = 27/06/91

مناقصه اجرای محوطه سازی و تعمیرات و بازسازی داخل ساختمانهای مجتمع دانشگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد اجرای محوطه سازی و تعمیرات و بازسازی داخل ساختمانهای خود را تا نیمه اول سال 1391 از طریق مناقصه به پیمانکاران دارای رتبه حداقل 5 ابنیه واگذار نماید.لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر یک هفته از تاریخ درج آگهی به دفتر معاونت عمرانی دانشگاه به آدرس سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 0231-3354025 تماس حاصل نمایند . تاریخ درج = 02/02/91

مناقصه کاشت ،نگهداری و احیای فضای سبز مجتمع دانشگاهی و خوابگاهها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد کاشت ،نگهداری و احیای فضای سبز مجتمع دانشگاهی و خوابگاهها را از طریق مناقصه به پیمانکاران ذیصلاح ( سابقه فعالیت 5 ساله در زمینه فضای سبز) واگذار نماید.لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر یک هفته از تاریخ درج آگهی به دفتر معاونت عمرانی دانشگاه به آدرس سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 0231-3354025 تماس حاصل نمایند . تاریخ درج = 01/12/90

مناقصه اجرا مخزن زمینی (نیمه مدفون) 2000 متر مکعبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد اجرا ی مخزن زمینی (نیمه مدفون) به حجم 2000 متر مکعبی را در مجتمع دانشگاهی از طریق مناقصه به پیمانکاران ذیصلاح واگذار نماید.لذا از پیمانکاران و شرکتهایی که دارای رتبه 3 آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر یک هفته از تاریخ درج آگهی به دفتر معاونت عمرانی دانشگاه به آدرس سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 0231-3354025 تماس حاصل نمایند . تاریخ درج = 23/11/90

مناقصه اجرا محوطه سایت و پارکینگ اطراف ساختمان اداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد اجرا محوطه سایت و پارکینگ اطراف ساختمان اداری مجتمع دانشگاهی را به مساحت تقریبی 11500 متر مربع از طریق مناقصه به پیمانکاران ذیصلاح واگذار نماید.لذا از پیمانکارانی که دارای رتبه 4 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر یک هفته از تاریخ درج آگهی به دفتر معاونت عمرانی دانشگاه به آدرس سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 0231-3354025 تماس حاصل نمایند . تاریخ درج = 27/10/90

مناقصه طراحی فاز یک و دو محوطه سایت دانشگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد طراحی فاز یک و دو محوطه سایت دانشگاهی را از طریق مناقصه به پیمانکاران ذیصلاحر به متراژ حدودا 30 هکتار واگذار نماید.لذا از متقاضیانی که دارای رتبه 3 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند دعوت می شود جهت دریافت و خریداری اسناد مناقصه حداکثر یک هفته از تاریخ درج آگهی به دفتر معاونت عمرانی دانشگاه به آدرس سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 0231-3354018 تماس حاصل نمایند . تاریخ درج = 06/10/90

مزایده کتبی فروش سه دستگاه اتومبیل پراید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد سه دستگاه اتومبیل پراید را از طریق مزایده کتبی بفروش برساند.لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر یک هفته از تاریخ درج آگهی به دفتر امور اداری دانشگاه به آدرس سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 0231-3354022 تماس حاصل نمایند . تاریخ درج = 06/10/90

مناقصه واگذاری امور خدماتی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد مقداری اموال مستعمل ،ضایعات آهن،چوب، آلومینیوم و ... را از طریق مزایده کتبی بفروش برساند.لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر یک هفته از تاریخ درج آگهی به دفتر اموال دانشگاه به آدرس سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 0231-3354040 تماس حاصل نمایند . تاریخ درج = 20/09/90

مناقصه واگذاری امور خدماتی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد امور خدماتی خود را از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید.لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت و خریداری اسناد مناقصه حداکثر یک هفته از تاریخ درج آگهی و تحویل آن حداکثر تا تاریخ 17/9/90 به امور اداری دانشگاه به آدرس سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 0231-3354022 تماس حاصل نمایند . تاریخ درج = 06/09/90

مناقصه خرید یک دستگاه پرس 100 تن هیدرولیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد یک دستگاه پرس 100 تن هیدرولیک C فریم را خریداری نماید.لذا از سازندگان داخلی درخواست می گردد جهت دریافت و خریداری اسناد مناقصه حداکثر یک هفته از تاریخ درج آگهی به واحد تدارکات دانشگاه به آدرس سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 0231-3354031 تماس حاصل نمایند . تاریخ درج = 06/09/90

احداث شبکه گازرسانی 60 پوندی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد احداث شبکه گازرسانی 60 پوندی در مجتمع دانشگاه را از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهائی که دارای تائیدیه از شرکت ملی گاز استان سمنان می باشند دعوت می شود جهت دریافت و خریداری اسناد مناقصه حداکثر یک هفته از تاریخ درج آگهی به واحد معاونت عمرانی دانشگاه به آدرس سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 0231-3354018 تماس حاصل نمایند . تاریخ درج = 18/08/90

خرید یک دستگاه کوره القائی و کوانتومتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه کوره القائی و یک دستگاه کوانتومتر اقدام نماید.لذا از سازندگان داخلی درخواست می گردد جهت دریافت و خریداری اسناد مناقصه حداکثر یک هفته از تاریخ درج آگهی به واحد تدارکات دانشگاه به آدرس سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 0231-3354031 تماس حاصل نمایند . تاریخ درج = 18/07/90

مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان و اساتید
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات طبخ و توزیع غذای دانشجویان و اساتید دانشگاه را در سال تحصیلی 91-90 از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ 16/7/90 جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه دانشگاه واقع در کیلومتر 5 جاده دامغان مراجعه نمایند.

آگهی استخدام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد جهت تکمیل کادر حوزه معاونت عمران یک نفر مهندس مکانیک (مرد) گرایش سیالات ،حداقل معدل لیسانس 14 و سه سال سابقه کار و بیمه ،ضمنا متقاضیانی که در دوره خدمت نظام وظیفه در سمتهای کاری مربوط به رشته خود گواهی داشته باشند جزء سابقه کاری آنان محسوب می شود .متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت فرم استخدام به کارگزینی دانشگاه به آدرس کیلومتر 5 جاده دامغان مراجعه و یا با شماره تلفن 0231-3354022 تماس حاصل نمایند.

مزایده واگذاری خدمات چاپ و تکثیر - نانوائی - بوفه - کتابفروشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات چاپ و تکثیر - نانوائی - بوفه دانشجوئی و کتابفروشی خود از طریق مزایده به بخش خصوص اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آورد تا حداکثر تاریخ 22/06/90 به دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه به آدرس کیلومتر 5 جاده دامغان مراجعه و یا با شماره تلفن 0231-3354021 تماس حاصل نمایند.

مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب درون دانشگاهی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد نسبت به واگذاری سرویس ایاب و ذهاب درون دانشگاهی خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آورد تا حداکثر تاریخ 22/06/90 به دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه به آدرس کیلومتر 5 جاده دامغان مراجعه نمایند.

مزایده اجاره خوابگاه های دانشجویی پسران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد خوابگاههای دانشجویی پسران خود را بصورت اجاره در اختیار بخش خصوصی قرار دهد . لذا از کلیه متقضیان شرکت در مزایده دعوت میشود جهت دریافت اسناد تا تاریخ 31/5/90 به دبیرخانه دانشگاه به نشانی سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 3354036 - 0231 تماس حاصل نمایند.

مناقصه محوطه سازی ساختمان مجموعه ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد اجرای محوطه سازی ساختمان مجموعه ورزشی دانشگاه را از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.لذا از کلیه شرکتهایی که دارای رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند دعوت میشود جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1/6/90 به حوزه عمرانی دانشگاه به نشانی سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 3354018 - 0231 تماس حاصل نمایند.

مناقصه محوطه سازی ساختمان استادسرا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد اجرای محوطه سازی ساختمان استادسرا دانشگاه را از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.لذا از کلیه شرکتهایی که دارای رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند دعوت میشود جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1/6/90 به حوزه عمرانی دانشگاه به نشانی سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه و یا با شماره تلفن 3354018 - 0231 تماس حاصل نمایند.

احداث خط 6 اینچ گازرسانی
دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد احداث خط 6 اینچ گازرسانی به دانشگاه و تعویض ایستگاه 5000-60-250 را از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصلاح و مورد تائید شرکت گاز استان سمنان واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای سوابق اجرائی در این خصوص می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 18105/90 به حوزه عمران دانشگاه به نشانی سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان -مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مراجعه یا با شماره تماس 0231-3354018 تماس حاصل نمایند.تاریخ درج آگهی در روزنامه 11/05/90 می باشد.

مناقصه طراحی و اجرای آلاچیق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد طراحی و اجرای 12 عدد آلاچیق در محوطه مجتمع دانشگاهی به مساحت هر کدام 14 متر مربع را از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای سوابق اجرایی در این خصوص می باشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 18/05/90 به واحد عمرانی دانشگاه به نشانی سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - ساختمان مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 3354018 - 0231 تماس حاصل نمایند.

مناقصه احداث شبکه برق داخل دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد احداث شبکه برق داخل دانشگاه را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و ذیصلاح واگذار نماید.لذا از کلیه شرکتهائی که دارای سوابق اجرائی و تائیدیه از مدیریت توزیع برق سمنان می باشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا یک هفته از تاریخ درج آگهی به واحد عمرانی دانشگاه به نشانی سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - ساختمان مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 3354018 - 0231 تماس حاصل نمایند. (07/02/90)

مناقصه طراحی و اجرا نورگیر ساختمان مرکزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد طراحی و اجرای نورگیر ساختمان اداری دانشگاه (سازه فضا کار به همراه پوشش سقف ) به مساحت تقریبی 315 متر مربع را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و ذیصلاح واگذار نماید.لذا از کلیه شرکتهائی که دارای سوابق اجرائی و تائید شده از سازمان های ذیصلاح اعم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا یک هفته از تاریخ درج آگهی به واحد عمرانی دانشگاه به نشانی سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - ساختمان مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 3354018 - 0231 تماس حاصل نمایند. (07/02/90)