آزمون جامع رشته های علوم انسانی تیرماه 97

تاریخ برگزاری امتحان جامع مقطع دکترای تخصصی نیمسال دوم سال تحصيلي 97– 1396

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

رشته تحصیلی

روز

تاريخ

ساعت  صبح

ساعت     عصر

آزمون شفاهی

جغرافيا

برنامه ريزي شهري

سه شنبه

97/04/12

1. مدیریت مخاطرات شهری(ساعت 9)

2. روش شناسی و تکنیک های تحقیق با تاکید(ساعت11)

1.  برنامه ريزي محيط زيست شهري

2. برنامه ریزی شهرهای ایران اسلامی

 

چهارشنبه

97/04/13

مصاحبه شفاهي

 

 

 مصاحبه شفاهي

 

حسابداری

سه شنبه

12/04/1397

حسابداری مدیریت و کنترل هزینه(ساعت 9)

 

 

تئوری حسابداری(ساعت 13)

97/4/14

مصاحبه شفاهي

چهارشنبه

97/04/13

تحقیقات تجربی در حسابداری(ساعت9)

بررسی پیشرفتها و تحقیقات جاری در حسابداری(ساعت13)

روان شناسي عمومي

سه شنبه

97/04/12

1.امار و روش تحقیق پیشرفته(ساعت 10)

روانشناسی شخصیت(ساعت 13)

یادگیری(ساعت15)

 

چهارشنبه

97/04/13

شفاهي

شفاهي

روان شناسي تربيتي

سه شنبه

97/04/12

مسائل روانسجی(ساعت10)

روان شناسي شخصيت

 روان شناسي تربيتي(ساعت 15)

 

چهارشنبه

97/04/13

شفاهي

شفاهي

الهیات و معارف اسلامی - علوم قران و حدیث

سه شنبه

97/04/12

فقه(ساعت 8)

اصول فقه(ساعت 10)

قواعد فقه(ساعت:13:30)

آیات الاحکام(ساعت 15:30)

 

چهارشنبه

97/04/13

شفاهي

شفاهي

 

 

الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

سه شنبه

97/04/12

فقه(ساعت 8)

اصول فقه(ساعت 10)

قواعد فقه(ساعت:13:30)

آیات الاحکام(ساعت 15:30)

 

چهارشنبه

97/04/13

شفاهي

شفاهي

حقوق خصوصي

سه شنبه

97/04/12

حقوق مدنی(ساعت8)

حقوق تجارت(ساعت10)

 

 

آئین دادرسی مدنی(ساعت 13:30)

متون فقه(ساعت 15:30)

 

چهارشنبه

97/04/13

مصاحبه شفاهي

مصاحبه شفاهي

حقوق کیفری و جرمشناسی

سه شنبه

97/04/12

حقوق جزای عمومی(ساعت8)

حقوق جزای اختصاصي (ساعت 10)

 

متون فقه(ساعت 13:30)

 

چهارشنبه

97/04/13

مصاحبه شفاهي

مصاحبه شفاهي

حقوق عمومی

سه شنبه

12/04/1

مکاتب فلسفی(ساعت  8)

تحلیل عملکرد دولت ها

(ساعت10)

نظارت بر اعمال حکومت(ساعت 12)

 

چهارشنبه

13/04/1397

مصاحبه شفاهي

مصاحبه شفاهي

علوم سياسي- مسايل ايران

سه شنبه

12/04/1397

مسائل توسعه سیاسی در ایران(ساعت 9)

روش شناسی در علم سیاست(ساعت 13)

 

تاریخ اندیشه های سیاسی غرب(ساعت 11)

 

 

چهارشنبه

13/04/1397

شفاهي

شفاهي

علوم سياسي –انديشه سياسي

سه شنبه

12/04/1397

مسائل توسعه سیاسی در ایران(ساعت 8)

 

روش شناسی در علم سیاست(ساعت 10)

تاریخ اندیشه های سیاسی غرب(ساعت13)

 

چهارشنبه

97/04/13

مصاحبه شفاهي

مصاحبه شفاهي

مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی

سه شنبه

97/04/12

نقد و بررسی نظریه های سازمان مدیریت(ساعت 8)

تحلیل رفتاری در سازمان های اداری(ساعت 10)

استراتژیهای مدیریت منابع انسانی(ساعت 13)

 

چهارشنبه

97/04/13

مصاحبه شفاهي

مصاحبه شفاهي

مدیریت دولتی –

 تصمیم گیری و خط مشی گذاری

سه شنبه

97/04/12

نقد و بررسی نظریه های سازمان مدیریت(ساعت 8)

بروکراسی و جامعه

(ساعت10)

تئوری خط و مشی گذاری عمومی(ساعت 13)

 

چهارشنبه

97/04/13

مصاحبه شفاهي

مصاحبه شفاهي

مديريت رسانه

سه شنبه

97/04/12

مدیریت ارتباطات و توسعه ملی(ساعت 8)

 

نقد و بررسی نظریه های سازمان مدیریت(ساعت 10)

نظریه ارتباطات و توسعه ملی(ساعت 13)

 

تکنولوژی نوین ارتباطات(ساعت 15)

 

چهارشنبه

97/04/13

مصاحبه شفاهي

مصاحبه شفاهي

مديريت بازرگاني

سه شنبه

97/04/12

نقد و بررسی نظریه های سازمان مدیریت(ساعت 8)

 

تحقیقات بازاریابی پیشرفته(ساعت 10)

بازاریابی صنعتی پیشرفته(ساعت 13)

 

بازاریابی بین المللی پیشرفته(ساعت 15)

 

چهارشنبه

97/04/13

مصاحبه شفاهي

مصاحبه شفاهي

 

 

 

Share