دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

گزینش

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ
اهـم فعالیت های دفتر گزینش به شـرح زیر می باشد :

یکی از دارایی های مهم هر سازمانی نیروی انسانی آن است که به ویژه در عصر حاضر از اهمّیّت خاصی برخوردار بوده و نیز نقش فراوانی در تعالی و پیشرفت آن سازمان دارد.

درنتیجه دفتر گزینش در هر سازمانی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار و وظایف زیر را به عهده دارد:

- پاسخ کلیة استعلام های بعمل آمده از طرف گزینش سازمان مرکزی دانشگاه در مهلت تعیین شده
- پاسخ به استعلام هایی که از ناحیة گزینش های سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی انجام میگیرد با هماهنگی سازمان مرکزی
- اقدام به تحقیق درمورد افراد اعم از اساتید ، کارکنان و دانشجویان و انعکاس آن به دفتر گزینش سازمان مرکزی دانشگاه
- مصاحبه با کارکنان غیر عضو هیأت علمی و اعلام نتایج آن به همراه مدارک استخدامی به دفتر گزینش سازمان مرکزی دانشگاه

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس