دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

کمیته منتخب

شما اینجا هستید

 

نسخه مناسب چاپ

شرح وظایف کمیته منتخب و دبیر کمیته:

 1. جمع آوری و جمع بندی پرونده های رسیده در خصوص ارتقا هیات علمی و تبدیل وضعیت
 2. هماهنگی با مدیران گروه و روسای دانشکده ها و معاون آموزشی و معاون پژوهشی جهت اخذ امتیازات آموزشی و پژوهشی هیات علمی متقاضی
 3. هماهنگی جهت برگزاری جلسات کمیته منتخب واحد و رفع نقص های احتمالی پرونده
 4. هماهنگی جهت برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی ماده 1
 5. جمع بندی و تتکمیل پرونده متقاضی و ارسال آن به هیات ممیزه مرکزی سازمان در صورت موافقت کمیته منتخب واحد
 6. انجام کلیه مکاتبات در خصوص دعوت از اساتید ذیفن و برگزاری جلساتتهیه تنظیم صورتجلسات کمیته ترفیعات و اقدام مقتضی در خصوص مفاد آن
 7. صدور احکام افزایش سنوات برای اعضای هیات علمی که کمیته با ترفیع پایه آنان موافقت نموده است.

از دیگر بخشهای مربوط به اداره کارگزینی کلیه امور مربوط به حق التدریس های اعضای هیات علمی و یا اساتید مدعو می باشد:

 1. جذب و بکارگیری استاد مدعو براساس نیاز و ضرورت در گروههای آموزشی
 2. تکمیل پرونده حق التدریس
 3. تهیه و تنظیم ابلاغهای اساتید و تعیین میزان مازاد تدریس اعضای هیات علمی
 4. تهیه و تنظیم گزارشات مالی مربوط به حق التدریس اساتید
 5. تنظیم قراردادهای حق التدریس
 6. و....

ارتباط با دانشگاه

 • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
 • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس