دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مدیر پژوهش و فناوری

شما اینجا هستید

 

مدیر پژوهش

بخشنامه هاي پژوهش

تشويق مقالات

امور سفرهای علمی

بازدیدهای علمی

سخنرانی علمی وکارگاه پژوهشی

تیم های تحقیقاتی

ارزیابی مقالات علمی در مجلات :

دفتر طرحهای پژوهشی :

امور انتشارات کتب علمی :

امور انتشارات مجلات علمی :

 

نسخه مناسب چاپ
                                              

 

 دکتر علیرضا بیطرف

 مدیر پژوهش و فناوری

 تلفن تماس:33654026

 

 ماموریت اصلی دفتر:

انجام بررسیهای لازم و اخذ تصمیمات ضروری درخصوص فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی واحد دانشگاهی در چهارچوب تصمیمات كلی دانشگاه.

- بررسی و مطالعه لازم و ارائه طرح های مختلف مورد نیاز در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی با توجه به خط مشی كلی دانشگاه.

- ایجاد ارتباط با سایر واحدها و دانشگاههای داخلی و خارجی در زمینه های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی در چهارچوب تصمیمات كلی دانشگاه.

- پیش بینی و فراهم آوردن امكانات استفاده از خدمات ماشینی (الكترونیك) در امور واحد.

- پیش بینی كتب و نشریات مورد نیاز كتابخانه های واحد و اقدامات لازم جهت تهیه آنها.

- نظارت بر انجام خدمات سمعی و بصری مورد نیاز واحد.

- تهیه و تنظیم برنامه های پژوهشی واحد دانشگاهی و ارائه آن به مقام مافوق.

-  بررسی پیشنهادات دفاتر و ادارات واحد در زمینه امور پژوهشی و تعیین اولویت هریك از آنها با توجه به امكانات موجود.

- تدوین برنامه های كوتاه مدت و دراز مدت پژوهشی واحد با هماهنگی سایر مدیریت ها و معاونتهای واحد حسب مورد و ارائه آن به مقام مافوق جهت طرح و اتخاذ تصمیم در سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی.

- پیشنهاد بودجه و نیروی انسانی و سایر نیازمندی های پژوهشی واحد با رعایت اولویت ها و تصمیمات و سیاستهای كلی دانشگاه.

- بررسی و برآورد نیاز واحد دانشگاهی به لوازم و ابزار علمی و آزمایشگاهی و اعلام نیاز به سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی.

- ارائه آموزشهای عملی و ضمن خدمت به كاركنان تحت سرپرستی و تقسیم كار بین آنان.

- تهیه گزارشات لازم از اقدامات و مراحل پیشرفت فعالیتهای پژوهشی واحد به مقام مافوق.

- انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

 

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس