دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مدیر اموزش

شما اینجا هستید

 

نسخه مناسب چاپ
                                              

 

 احد عابدینی اسفهلانی

 مدیر آموزش

 تلفن تماس:33654028

..................@yahoo.com

 

 ماموریت اصلی دفتر:

مطالعه و بررسی فعالیتهای مربوط به رشته های مختلف به منظور تشخیص نیازهای آموزشی.

- بررسی برنامه های آموزشی کلیه رشته ها و واحدهای آموزشی مورد نیاز با همکاری اعضای هیأت علمی و صاحبنظران.

- انجام مطالعات مستمر در زمینه برنامه های درسی رشته های مختلف با توجه به پیشرفت های علمی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیربط.

- حصول اطمینان از حسن اجرای برنامه های آموزشی واحد از طریق اعمال نظارت بر ارزیابی برنامه های آموزشی.

- بررسی پیشنهاد دانشکده ها و گروههای آموزشی در زمینه تغیر و یا توسعه برنامه های آموزشی و تهیه گزارش های تحلیلی در این زمینه به منظور طرح در شورای واحد دانشگاهی.

- بررسی و مطالعه طرحهای آموزشی که از طرف دانشکده های مختلف و اعضای هیأت علمی پیشنهاد می گردد و تهیه گزارشهای تحلیلی به منظور طرح در شورای آموزشی.

- نظارت و کنترل کار قسمتهای تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آنان.

- بررسی روشهای آموزشی و ارائه پیشنهادهای لازم درخصوص کاربرد روشهای جدید آموزشی به گروههای آموزشی واحد.

- نظارت بر کلیه امور آموزشی واحد دانشگاهی.

- نظارت بر اجرای اصول کلی برنامه های آموزشی واحد با توجه به امکانات آموزشی موجود.

- پیشنهاد بودجه و نیروی انسانی و سایر نیازمندی های آموزشی واحد با توجه به امکانات آموزشی موجود.

- انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

 

       

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس