بنر اصلی برگزیدگان پژوهشی

دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

برگزیدگان پژوهشی

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ
Jane

دکتر زینب کرکه آبادی

عضو هیأت علمی و دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پژوهشگربرتر واحد سمنان در سال 1396

 گفتگو خبری 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Mike

دکتر نادر رهبر

عضو هیأت علمی تمام وقت و استادیار گروه مهندسی مکانیک

پژوهشگربرتر واحد سمنان سال 1396

اطلاعات بیشتر .....

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

John

دکتر علیرضا مرتضایی

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشیار گروه مهندسی عمران 

پژوهشگر برگزیده وزارت علوم، تحقیقات در استان سال 96

اطلاعات بیشتر......       و         گفتگوی خبری

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Jane

دکتر هادی کارگر شریف آباد

عضو هیأت علمی و استادیار گروه مهندسی مکانیک

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان سال 96

 اطلاعات بیشتر....

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Mike

دکتر سعید کامیابی

عضو هیأت علمی و دانشیار گروه جغرافیا

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان سال 96

 اطلاعات بیشتر ......

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

John

دکتر اسرافیل رشدی 

عضو هیأت علمی و استادیار گروه علوم پایه

پژوهشگر برتر واحد سمنان در سال 96

اطلاعات بیشتر ...

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

ارتباط با دانشگاه

 • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
 • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس