دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

آئين نامه هاي آموزشي

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

ماده 1 : شرايط ورود به دانشگاه آزاد اسلامي در دوره هاى كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته به شرح زير است:
1-1 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي ، برابر مصوبات مربوطه.
2-1 نداشتن منع قانوني از نظر خدمت وظيفه عمومي.
3-1 داشتن گواهي نامه پايان تحصيلات متوسطه نظام قديم و يا گذراندن دوره پيش دانشگاهي نظام جديد مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش براى دوره هاي كارداني ، كارشناسي پيوسته يا برابر آن براي آموزش هاي حوزه ( مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي)و گواهينامه دوره كارداني رشته مربوط برحسب موردازدانشگاه آزاد اسلامي ياديگر مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد دانشگاه آزاد اسلامي ، وزارت فرهنگ وآموزش عالي يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي دوره كارشناسي ناپيوسته ، همچنين داشتن مدرك ديپلم كاردانش يا فني حرفه اي نظام جديد متوسطه قابل قبو ل براي كارداني پيوسته .
دارندگان مدرك معادل فوق ديپلم نمي توانند در آزمون ورودي كارشناسي ناپيوسته شركت نمايند . مگر آن دسته از فارغ التحصيلان خارج از كشور كه در مدرك تحصيلي ارزيابي شده آنان اجازه ادامه تحصيل در مقطع بالاتر قيد شده باشد.
1- 4 پذيرفته شدن در آزمون ورودي . برای دانلود این آیین نامه بر روی لینک زیر کلیک نمائید :
ماده2: پذيرفته شدگان در آزمو ن ورودي موظفند در مهلت هاي تعيين شده طبق اطلاعيه هاي مربوط براي ثبت نام و انتخاب واحدهاي درسي به واحدهاي دانشگاهي ذيربط مراجعه نمايند . در غير اين صورت درشمول متاخرين ثبت نام قرار مي گيرند . تبصره- در مواردي كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از ظرفيت مصوب واحد باشد و امكانات آموزشي واحد اجازه ثبت نام آنان را در نيمسال اول ندهد واحد دانشگاهي مجازاست براساس رتبه و نمره كل آزمون تعدادي ازپذيرفته شدگان را براي نيمسال دوم ثبت نام نمايد .
ماده3: درصورتيكه ظرفيت پذيرش دانشجو در واحد تكميل شده باشد و واحد امكانات آموزشي لازم را براي پذيرش دانشجويان متاخر داشته باشد ميتواند با تاييد شوراي آموزشي واحد اقدام به ثبت نام نموده ومراتب راجهت اطلاع به سازمان مركزي اعلام نمايد . تبصره1- حداكثر تاخير متقاضي براي ثبت نام در مقطع تحصيلي كارداني (پيوسته وناپيوسته و آموزش معلمان ) و كارشناسي (پيوسته وناپيوسته وآموزش معلمان) يكسال از زمان پذيرش درآزمون ورودي مي باشد مشروط بر اينكه :
الف) متقاضي ذكور از نظر نظام وظيفه منع تحصيلي نداشته باشد .
ب) هنگام ثبت نام مدرك پايه داشته باشد .
ج) واحددانشگاهي ظرفيت مصوب داشته باشد . درغير اينصورت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي اتخاذ تصميم مي نمايد .
د) مدت تأخير جزو سنوات مجاز تحصيل دانشجو محسوب و واحد دانشگاهي موظف است براي اين مدت مرخصي تحصيلي صادر نمايد.
ه) هزينه تأخير را برابر آخرين دستورالعمل به حساب 1486 بانك ملي تهران شعبه زبر جد (قابلپرداخت در كليه شعب كشور ) واريز و رسيد آنرا به واحد دانشگاهي تسليم نمايند تا بصورت يكجا به امور مالي سازمان مركزي ارسال دارند .
تبصره 2: واحدهاي دانشگاهي موظفند ليست اسامي متاخرين ثبت نام را حداكثر تا يكماه پس از ثبت نام به مركز آزمون و نسخه اي از آنرا همراه با رسيد بانكي مربوط به امور مالي سازمان مركزي ارسال دارند .
ماده 4: دانشجويان موظفند در مهلت هاي تعيين شده در تقويم دانشگاهي براي ثبت نام و انتخاب واحد درسي به واحدهاي دانشگاهي مربوط مراجعه نمايند :در صورتي كه تأخير در ثبت نام از سه شانزدهم ساعات هر درس بيشتر نشود نام نويسي دانشجو با نظر مدير گروه آموزشي مربوط و تأييد شوراي آموزشي واحد دانشگاهي امكان پذير است در اين حال مدت تأخيرجزو حد نصاب غيبت دانشجو مي شود .
تبصره : دانشجوياني كه پس از انقضاي مهلت تعيين شده درهر نيمسال براي ثبت نام مراجعه كنند حق انتخاب واحد درسي را در آن نيمسال نخواهد داشت ليكن در صورت موافقت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي مدت غيبت بارعايت ماده 48 اين آئين نامه به عنوان مرخصي تحصيلي جزو سنوات مجاز آنان محسوب مي گردد . دراين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت تعيين شده مي باشد .
ماده 5: تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي به صورت حضوري و تمام وقت است . مگر براي دوره هايي كه رسما مستثني شده باشد .

منع تحصيل همزمان:

ماده 6: دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش ازيك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش دريك يا چند دانشگاه يا موسسه آموزش عالي يادرنظام آموزش تمام وقت يا پاره وقت را نخواهد داشت درصورت تخلف از ادامه تحصيل دريكي ازرشته هاي انتخابي به تشخيص كميسيون موارد خاص آموزشي و دانشجويي سازمان مركزي محروم و سوابق تحصيلي وي در آن رشته باطل اعلام مي شود و دانشجو موظف به پرداخت هزينه انصراف مطابق تعرفه تعيين شده به دانشگاه مي باشد .

ماده12: هر درس ،بخش مستقلي از برنامه آموزشي است كه در يك موضوع مشخص و براي يك نيمسال تحصيلي ارائه مي شود .
ماده 13 : دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي به دروس عمومي پايه ، اصلي وتخصصي تقسيم مي شود. گذراندن اين دروس براي عموم دانشجويان الزامي است .
1 -دروس عمومي به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومي دانشجويان عرضه مي شود. گذراندن اين دروس براي عموم دانشجويان الزامي است.
2- دروس پايه به منظور تقويت بنيه علمي و ايجاد زمينه مناسب براي پذيرش دروس اصلي و تخصصي ارائه مي شود .
3ـ دروس تخصصي به منظور افزايش توان عملي و عملي دانشجو در رشته مربوط تدريس مي گردد .
ماده14: هر درس از نظر ارتباط با درس يا دروس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم مي شود .
1- درس مستقل : درسي است كه انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگري نيست .
2 -درس وابسته : درسي است كه انتخاب آن با درس يا دروس ديگري ملازمه دارد . دروس وابسته به دروس پيشنياز و دروس همنياز تقسيم مي شود .
3- درس پيشنياز : درسي است كه درك مطالب آن براي يادگيري درس يا دروس ديگري ملازمه دارد و بايد قبل از آن درس يا دروس ارائه گردد .
4-دروس همنياز :دروسي هستند كه بايد در يك نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند
ماده 15: درس از جنبه انتخاب ، به الزامي و انتخابي تقسيم مي شود .
1ـ درس الزامي درسي است كه گذراندن آن در طول دوره براي دانشجو اجباري است و با دروس ديگر قابل تعويض نمي باشد .
2-درس انتخابي درسي است كه دانشجو به اختيار خود از بين دروس مربوط انتخاب مي كند .
ماده 16: درس از لحاظ نحوه تدريس به نظري ، عملي و نظري - عملي تقسيم مي شود .
1ـ درس نظري حاوي مجموعه اي از دانشها است كه به صورت خطابه كنفرانس سمينار وبحث و گفتگو تعليم داده مي شود .
2- درس عملي حاوي مهارتهايي است كه انتقال آنها محتاج به تمرين عمليات كارگاهي آزمايشگاهي ، بيمارستاني و صحرايي است .
3ـ درس نظري-عملي مجموع دانشها و مهارتهائي است كه به هردو صورت فوق توأما تدريس مي شود .
ماده 17: درتمامي واحدهاي دانشگاهي براي يك رشته معين برنامه درسي مصوب يكساني به اجرا گذاشته ميشود .
ماده18 - تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دورهاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته بر حسب رشته تحصيلي بر اساس سر فصل مصوب و بخشنامه هاي ذيربط تعيين مي گردد.
تبصره – درمورد برنامه هاي آموزشي كه تاكنون به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي نرسيده است ، برنامه هاي مصوب سازمان مركزي دانشگاه ، ملاك عمل خواهد بود .
ماده 19 : تعداد واحد هاي انتخابي دانشجوي تمام وقت دريك نيمسال تحصيلي نمي تواند از 12 واحد كمترو از 20 واحد بيشتر باشد .
تبصره 1- درنيمسالهايي كه دانشجو خارج از اراده خود تعداد واحدهاي درسي كمتر از حداقل تعيين شده درآن مقطع و سيستم انتخاب نمايد و ميانگين آن نيمسال كمتر از 12باشد آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد ولي مشروطي به حساب نمي آيد .نمرات دروس آن نيمسال تنها در ميانگين كل نيمسال دانشجو محاسبه مي گردد.
تبصره 2- در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24واحد درسي باقيمانده داشته باشدحتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشدبانظر گروه آموزشي واحدمي تواند تمام واحدهاي درسي باقيمانده را ولو اينكه دربين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يك نيمسال انتخاب و بگذراند .
تبصره 3- چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلي نيمسال آخر تحصيل دانشجو باشد و 24 واحد درسي باقيمانده باشد مي تواند با رعايت تبصره 2 اين ماده آنها را در آن نيمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اينكه بيش از 6 واحد آن در دوره تابستان نباشد .
تبصره 4- چنانچه نيمسال اول سال تحصيلي ترم آخر دانشجو بوده و فقط 24 واحد درسي باقيمانده داشته باشد و واحد دانشگاهي نتواند يك درس نظري را در آن نيمسال ارائه نمايد و در واحد هاي همجوار نيز آن درس ارائه نشود دانشجو مي تواند آن درس را در نيمسال بعد بصورت معرفي به استاد بگذراند.
تبصره 5- دانشجوئي كه ميانگين نمرات نيمسال قبل او 17 يا بيشتر باشد ميتواند در نيمسال بعد تا 24 واحد درسي انتخاب كند.

درس معرفي به استاد :

ماده 20 – چنانچه دانشجو در يك نيمسال يا دوره تابستان براي فراغت از تحصيل تنها يك درس نظري باقيمانده داشته باشد مي تواند فقط براي يك بار ثبت نام و خارج از تقويم دانشگاهي در فرصتي كه از طرف گروه آموزشي مربوط تعيين مي شود درس مزبور را از طريق معرفي به استاد حداكثر در همان نيمسال يا آن دوره تابستاني بگذراند و در صورت عدم موفقيت (بدون نياز به ثبت نام ) بايد در ساعات باقيمانده در كلاسهاي درس مزبور شركت و در امتحان پايان نيمسال با ساير دانشجويان امتحان دهد .
ماده 21 – قبل از شروع نيمسال اول سال تحصيلي بايستي تكليف آن دسته از دانشجوياني كه در معرض اخراج قرار گرفته ان مشخص و به آنان ابلاغ گردد.
ماده22 – انتخاب واحد درسي دانشجوياني كه اخراج آموزشي آنان مشخص گرديده درشروعنيمسال دوم سال تحصيلي ممنوع مي باشد .لكن چنانچه به دليل حجم كاري و فرصت اندك و عدم آگاهي از وضعيت نمرات امتحانات از دانشجوئي كه اخراجي وي هنوز محرز نشده است ثبت نام به عمل آمده باشد متصديان امور آموزشي بايستي قبل از فروردين ماه وضعيت وي را مشخص و در صورت احراز شرايط اخراجي ، ثبت نام وي را لغو و شهريه مربوطه را مسترد و ابلاغ اخراجي صادر نمايند .

انتخاب همزمان درس پيشنياز و وابسته :

ماده 23- در صورتيكه دانشجو يكبار از يك درس پيشنياز نمره قبولي كسب ننمايد مي تواند آن درس را با درس يا دروس وابسته در يكي ازنيمسالهاي بعد انتخاب و بگذراند بديهي است چنانچه دردرس پيشنياز نمره قبولي كسب ننمايد و ازدرس وابسته نمره قبولي كسب نمايد در اين صورت نمره قبولي درس وابسته حذف مي گردد تا مجدد آنها را در نيمسالهاي بعد اخذ نمايد .

گذراندن دروس وصاياي حضرت امام (ره)و آشنائي با قرآن كريم :

ماده 24- گذراندن دروس وصاياي حضرت امام (ره)و آشنائي با قرآن كريم علاوه بر دروس موضوع ماده 19براي كليه دانشجويان الزامي است و در سقف مجاز واحد هاي درسي يك نيمسال يا دوره تابستان محاسبه نمي شود و دانشجو مي تواند علاوه بر درس نظري موضوع ماده 20 نيز آنها را انتخاب و بگذراند .
ماده 25- چنانچه قبل از پايان هر نيمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحدهاي درسي رعايت تقدم وتأخر ياسقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن نيمسال نسبت به حذف دروس غير مجاز اقدام نمايد اما اگر اين امر بعلت شرايط ويژه (انتقال –ميهمان و...)باشد به تشخيص شوراي تخصصي گروه مي توان مورد را موجه تلقي كرد . ماده 26- در دوره كارشناسي ارشر پيوسته ، ارائه دروس مربوط به مقطع كارشناسي ارشد تابع مقررات و ضوابط آيين نامه آموزشي مقطع مربوط مي باشد .

واحد هاي دوره تابستان:

ماده 27: حداكثر واحد هاي انتخابي مجاز براي دوره تابستاني 6 واحد است و براي دانشجوياني كه در تابستان فارغ التحصيل ميگردند 7 واحد مي باشد .
تبصره 1 – چناچه در آخرين دوره تابستان دانشجوئي علاوه بر 6 واحد درسي (حتي اگر 2واحد آن كار آموزي باشد و در بين آنها پيشنياز و وابسته هم وجود داشته باشد )يك درس نظري (با هر تعداد واحد هم داشته باشد ميتواند 6 واحددرسي رادر تابستان انتخاب و يك درس نظري را با استفاده از ماده 20و رعايت ماده 28 در نيمسال بعد بگذراند.

حداكثر مدت مجاز تحصيل :

ماده 28: حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجوي تمام وقت در دوره هاي كارداني و كارشناسي نا پيوسته 3 سال ، كارشناسي پيوسته 6 سال و كارشناسي ارشد پيوسته 5/8 سال است . در صورتي كه دانشجو نتواند واحد هاي دوره را بر حسب مورد در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از ادامه تحصيل محروم ميشود .
تبصره 1- دانشجوياني كه علاوه بر دروس برنامه آموزشي مصوب ملزم به گذراندن تعدادي دروس ديگر از جمله دروس جبراني و يا پيش نياز دانشگاهي ، وصاياي حضرت امام (ره) آشنائي باقرآن باشند ، به ازاي هر 8 واحد درسي اضافي يك نيمسال به سقف سنوات مجاز تحصيل آنان اضافه مي گردد.
تبصره 2- در شرايط خاص ، در صورتي كه ادامه تحصيل دانشجو از نظر قانوني بلامانع باشد ، و احد دانشگاهي مي تواند با تصويب گروه مربوط حداكثرمدت مجاز تحصيل دوره هاي كارداني و كارشناسي نا پيوسته رايك نيمسال ودوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته را دو نيمسال افزايش دهد .

دروس پيشنياز دانشگاهي :

ماده 29- آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون ورودي سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در دوره هاي كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در همه رشته اي تحصيلي كه نمره خام آنها در آزمون ورودي كمتر از 33درصد باشد موظفند حسب نياز (حداكثر 2درس عمومي و 2درس ديگر )رشته را به عنوان دروس جبراني يا (پيشنياز دانشگاهي )علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
تبصره 1- تعيين ريز مواد درسي (كه منابع آنها كتابهاي دبيرستاني است )به عهده واحد دانشگاهي است و زمان ارائه آن در نيمسالهاي اول و دوم سال ورود مي باشد .
تبصره 2- تعداد واحد هاي درسي هر يك از دروس پيشنياز دانشگاهي در كليه مقاطع تحصيلي 2 واحد تعيين ميگردد.
تبصره 3- مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ورودي ، كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و نمره خام آن دروس را در اختيار واحدهاي دانشگاهي ذيربط قرار دهد .
تبصره 4- ارائه دروس پيشنياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در واحد هاي دانشگاهي، از هرحيث ، ماننددروس دانشگاهي و تابع مقررات مربوط است .
تبصره 5- نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود و در مشروطي ، قبولي يا ردي دانشجو نيز تأثير دارد .

ماده 30: حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي اعم از نظري ، عملي ، نظري –عملي و كار آموزي و كارورزي و ديگر فعاليتهاي آموزشي الزامي است .
ماده 31: غيبت غير موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظري عملي يا نظري –عملي، كار آموزي و كارورزي در طول نيمسال موجب گرفتن نمره صفر از آن درس خواهد بود و نمره مزبور تحت هيچ شرايطي از كارنامه حذف نخواهد شد .
تبصره _ غيبت غير موجه دانشجو در 3درس از دروس موضوع ماده 31 موجب حذف آن 3درس خواهد شد.
ماده 32- غيبت موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظري ، عملي يا نظري –عملي ، كارآموزي و كارورزي در طول نيمسال موجب حذف آن درس مي شود در اين حال در ستون نمره كلمه حذف درج مي گردد . در اين صورت استثنا رعايت حداقل12 واحد در نيمسال لازم نيست .امانيمسال مزبور به عنوان نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد چنانچه ميانگين نمرات امتحاني دانشجو در هر حال كمتر از 12 باشد بر اساس ماده 45 اين آئين نامه مشروط محسوب ميشود .
تبصره1- حذف درس بر اثر غيبت موجه و غيبت غير موجه موضوع تبصره ماده 31 وماده 32 موجب باز پرداخت شهريه پرداختي دانشجو اعم از ثابت يا متغير نخواهد بود .
تبصره2- در مورد دروسي كه شامل دو قسمت نظري و عملي باشد در صورتي كه غيبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر يك از دو قسمت تجاوز كند .دانشجو براي تمام آن درس غايب محسوب مي شود .
ماده 33: غيبت تا حد مجاز (اعم از موجه و غير موجه )دانشجو را از انجام تكاليف درسي، آزمايشگاهي و عمليات مربوط معاف نمي كند .
ماده 34: ميزان غيبتها بر اساس حضور و غياب هفتگي استادان كه قبل از شروع امتحانات هر نيمسال به اداره آموزش گزارش مي شود محاسبه مي گردد.

غيبت در جلسه امتحان:

ماده 35: غيبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نيز غيبت غير موجه تا 3درس موجب حذف آن درس ميشود .
تبصره 1- غيبت غير موجه در جلسه امتحان بيش از 3 درس به منزله صفر در امتحان آن درس يا دروس خواهد بود .
تبصره 2- تشخيص غيبت موجه دانشجو به عهده شوراي آموزشي واحد دانشگاهي است .

ماده 36 - دانشجو می تواند پس از آغاز هر نیمسال تحصیلی در مهلتی که در تقویم دانشگاهی تعیین شده است تعدادي از دروس انتخابی خود را در صورت موافقت گروه آموزشی مربوط حذف کند و یا درس یا دروس دیگري علاوه بر آنچه قبلا انتخاب کرده است انتخاب نماید مشروط بر آنکه تعداد واحد هاي درسی باقیمانده وي از حداقل مجاز کمتر نشود ( 12 واحد براي دوره اي ، 10 واحد براي پاره وقت ، 8 واحد براي آموزش معلمان )
تبصره - دوره تابستانی از شمول مفاد این ماده مستثنی است .

حذف اضطراری

ماده 37 – دانشجو میتواند تا 5 هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهای نظری یا عملی یا عملی – نظری خود را حذف کند مشروط باینکه واحدهای درسی باقیمانده وی از حداقل مجاز (دوره ای 12 واحد – پاره وقت 10 واحد ،آموزش معلمان 8 واحد) کمتر نشود .
ماده 38 – حذف کلیه واحدهای انتخابی در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که دانشجو به تشخیص شورای آموزشی واحد دانشگاهی ذیربط قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد . در این حال نیمسال مذبور بعنوان مرخصی تحصیلی محسوب می گردد.
تبصره 1 - چنانچه به دلایلی شورای آموزشـی واحد به موقع تشکیل نشود و اینکار موجب لطمه به دانشجو گردد نظر معاونت آموزشی واحد، ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه با استفاده از مواد 31 – 32 و 35 موجب حذف کلیه درسهای یک نیمسال گردد آن نیمسال جزو مرخصی با احتساب در سنوات محسوب می گردد.
تبصره 3 – استفاده از مفاد ماده 38 و تبصره 2 آن موجب بازپرداخت شهریه های ثابت و متغیر نخواهد شد.

Your content2 here
Your content2 here

دريافت فايل بخشنامه

Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس