" قابل توجه دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان "

نسخه مناسب چاپ

" قابل توجه دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان "

دانشجویانی که واجد شرایط استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل به مقاطع بالاتر طبق بخشنامه مصوب 21 / 10 / 89  میباشند بایستی حداکثر تا تاریخ 28 / 4 / 95 جهت تکمیل فرم درخواست به آموزش دانشکده پرستاری و مامایی مراجعه نمایند.

ضمنا آن دسته از دانشجویانی که حایز شرایط استفاده از تسهیلات " بدون آزمون  " میباشند ( رتبه های اول هر دوره ) چنانچه دارای عملکرد های آموزشی ، پژوهشی ، فردی و اجتماعی میباشند بایستی مدارک مربوطه را هنگام تکمیل فرم درخواست بهمراه داشته باشند . 

فایل آئین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز       DOWNLOAD

 

فارسی
Share