صدور مجوز دفاع برخی از رشته های خاص علوم انسانی

نسخه مناسب چاپ

در اجرای مصوبه جلسه هیأت رییسه دانشگاه در تاریخ 95/12/11 و باهدف رفع موانع و مشکلات مربوط به دفاع از رساله دکترای برخی از رشته های علوم انسانی، تبصره یک از ماده 2 بخشنامه شماره 73/352681 مورخ 92/10/22 به شرح زیر اصلاح می گردد:

"دانشجویان رشته های خاص علوم انسانی (مدیریت صنعتی،مدیریت بازرگانی،حسابداری، مدیریت مالی و روانشناسی بالینی) برای دفاع از رساله دکتری تخصصی خود باید پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات دارای ضریب تأثیر(ISI)یا علمی پژوهشی مورد تأیید وزارتین ارائه دهند.

این دانشجویان در صورتی که با پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی مورد تأیید وزارتین دفاع کرده باشند برای تسویه حساب باید پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات معتبر دارای ضریب تأثیر(ISI) ارائه دهندو درصورتی که با چاپ مقاله در مجلات معتبر دارای ضریب تأثیر(ISI) دفاع کرده باشند، می توانند با پذیرش یا چاپ مقاله در هریک از دونوع مجلات مورداشاره بالا تسویه حساب کنند."
فارسی
Share