اطلاعیه مهم دعوت شدگان به مصاحبه دکتری تخصصی سال 96

نسخه مناسب چاپ

 هر داوطلب اعم از با آزمون و یا بدون آزمون لازم است در زمان حضور جهت مصاحبه برای هر رشته/گرایش در استان سمنان فیش واریز هزینه مصاحبه به مبلغ هفتصد هزار ریال به حساب سیبا شماره 0105645020003 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی را ارائه نماید. (برای مثال اگر داوطلبی در رشته حقوق جزا دو واحد (مثلا سمنان و دامغان) از استان سمنان را انتخاب  کرده است باید یک فیش هفتاد هزار تومانی واریز نماید و اگر داوطلبی در یک رشته و چند گرایش مختلف در مصاحبه شرکت نماید باید بابت هر گرایش یک فیش هفتاد هزارتومانی واریز نماید.

فارسی
تگ: 
Share