تشکل سیاسی استادان

Printer-friendly version

لیست دانشگاههاى دولتی ایران

 

 

نام دانشگاه  وب سایت
 دانشکده تربيت دبير فنی شريعتی تهران www.shariaty.net
دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي www.sphtums.com
دانشكده تكنولوژي هواپيمايي كشور www.catc.ac.ir
دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه www.sir.ac.ir
دانشكده صنعت آب و برق شهيد عباسپور www.pwit.ac.ir
دانشكده علوم پزشكي فسا www.fums.ac.ir
دانشكده مهندسي مكانيك صنعتي شريف www.sina.sharif.ac.ir/~mechinfo
دانشگاه اراك www.araku.ac.ir
دانشگاه اروميه www.urmia.ac.ir
دانشگاه اصفهان www.ui.ac.ir
دانشگاه الزهرا عليها سلام www.azzahra.ac.ir
دانشگاه امام حسين عليه السلام www.ihu.ac.ir
دانشگاه امام صادق عليه السلام www.isu.ac.ir
دانشگاه بو علي سينا همدان www.basu.ac.ir
دانشگاه بيرجند www.birjand.ac.ir
دانشگاه پيام نور www.pnu.ac.ir
دانشگاه پيام نور نيشابور www.neyshabur-pnu.ac.ir
دانشگاه تبريز www.tabrizu.ac.ir
دانشگاه تربيت مدرس www.modares.ac.ir
دانشگاه حکیم سبزواری www.hsu.ac.ir
دانشگاه تفرش www.tafreshu.ac.ir
دانشگاه تهران www.ut.ac.ir
دانشگاه تهران، دانشكده پزشكي، موسسه سرطان www.cancer-institute.ac.ir
دانشگاه حضرت معصومه (س) www.hmu.ac.ir
دانشگاه خوارزمی www.khu.ac.ir
دانشگاه رازي كرمانشاه www.razi.ac.ir
دانشگاه زنجان www.znu.ac.ir
دانشگاه سمنان www.semnan.ac.ir
دانشگاه سيستان و بلوچستان www.usb.ac.ir
دانشگاه شاهرود www.shahrood.ac.ir
دانشگاه شهركرد www.sku.ac.ir
دانشگاه شهيد بهشتي www.sbu.ac.ir
دانشگاه شهيد چمران اهواز www.scu.ac.ir
دانشگاه شيراز www.shirazu.ac.ir
دانشگاه صنعت نفت آبادان www.put.ac.ir
دانشگاه صنعتي اصفهان www.iut.ac.ir
دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران ) www.aku.ac.ir
دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران ) www.aut.ac.ir
دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي www.kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتي شريف www.sharif.ac.ir
دانشگاه صنعتی مالک اشتر http://www.mut.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبايي ( ره ) www.atu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده اقتصاد www.atu-economics.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ايران www.iust.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ايران واحد اراك www.iustarak.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت بهشهر www.bust.ac.ir
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي www.uswr.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اراك www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اردبيل www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اروميه www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان www.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اهواز www.aums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ايران www.ams.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي ايران www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بابل www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله www.bmsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي تبريز www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي تهران www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان www.zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي زنجان www.zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي سمنان www.semums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي شيراز www.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كاشان www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كردستان www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كرمان www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه www.kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گيلان www.gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي لرستان www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي مشهد www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي همدان www.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان www.gau.ac.ir
دانشگاه فردوسي مشهد www.um.ac.ir
دانشگاه كاشان www.kashanu.ac.ir
دانشگاه گيلان www.gu.ac.ir
دانشگاه گيلان www.guilan.ac.ir
دانشگاه مازندران www.umz.ac.ir
دانشگاه مازندران www.umcc.ac.ir
دانشگاه مفيد www.mofidu.ac.ir
دانشگاه هنر www.art.ac.ir
دانشگاه يزد www.yazd.ac.ir
دانشگاه سهند تبريز www.sut.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلی www.uma.ac.ir

 

 

 

 

 

 

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس