قطع برق و عدم دسترسی به وب سایت در روز جمعه 94/11/2

Printer-friendly version

دانشجویان عزیز" 

به منظور انجام پاره ای از عملیات عمرانی و تعمیرات مورد نیاز، شبکه برق دانشگاه از ساعت 6 صبح لغایت 18 روز جمعه مورخ 94/11/2 قطع شده ودسترسی دانشجویان محترم به وب سایت دانشگاه نیز در ساعت ذکر شده امکان پذیر نخواهد بود.

بر همین اساس از دانشجویان محترم تقاضا می شود به منظور مشاهده  و اطلاع ازبرنامه های درسی قبل یا بعد از این ساعت اقدام نمایند.

روابط عمومی دانشگاه 

Undefined
Share